ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
No Bad Kids เด็กไม่ดี มีที่ไหน เคล็ดลับสร้างวินัยให้ลูกวัยเตาะแตะ
มองโลกผ่านทัศนะของลูกวัยทารก และปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกวินัยให้กลายเป็นการปฏิบัติต่อลูก ด้วยความเห็นอกเห็นใจและด้วยความรัก...
เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ เล่ม 10Hot!
เรื่องราวของชายหนุ่มวัย 34 ผู้ไม่เอาไหนซึ่งกลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกแห่งเวทมนตร์และคมดาบ ดำเนินมาถึงเล่มที่ 10 แล้ว!
ยากจริงหนอ? แค่อยากขอเป็นตัวประกอบ เล่ม 3
จู่ๆ คุณอาโอกาซากิก็ถูกสู่ขอ ชื่อของอีกฝ่ายคือ ยามานาชิ อาซาโอะ... ที่มีชื่อเล่นว่า "กษัตริย์อาเธอร์"
พื้นฐานเรื่องการเงิน ที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน สรุปเนื้อหา 0-100 ในเล่มเดียว!
คู่มือสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดกาที่ดิน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอย่างอื่น การกำหนดจำนวนเงินทดแทน ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่
คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการวางแผน การจัดการ และบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ ระบบบำบัดฯ
คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เจาะข้อสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ประกอบด้วย ข้อเขียนคะแนนรวม 400 คะแนน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
พิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีHot!
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>