ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือสอบนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดกาที่ดิน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอย่างอื่น การกำหนดจำนวนเงินทดแทน ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่
คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการวางแผน การจัดการ และบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ ระบบบำบัดฯ
คู่มือสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เจาะข้อสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ประกอบด้วย ข้อเขียนคะแนนรวม 400 คะแนน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
พิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีHot!
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
คู่มือสอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ประกอบด้วย ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และความรู้ทั่วไป
คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากรHot!
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอาการ และประมวลรัษฏากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ฯลฯ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลดิจิทัล หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบำรุงรักษา ฯลฯ
คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>